Đưa phòng chống tham nhũng vào trường học

Thanh tra Chính phủ đang hoàn thiện để phát hành các tài liệu bồi dưỡng, tập huấn về phòng chống tham nhũng dành cho giảng viên, giáo viên các trường học, giảng dạy cho học sinh từ năm học 2013-2014.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa ban hành Chỉ thị số 10 đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo. Theo đó, Thanh tra Chính phủ sẽ rà soát, hoàn thiện, phê duyệt, phát hành các tài liệu bồi dưỡng, tập huấn về phòng, chống tham nhũng dành cho giảng viên, giáo viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp; giáo viên các trường THPT; giảng viên, giáo viên các trường hành chính…

Ngoài ra, chuyên mục phòng chống tham nhũng trên trang thông tin điện tử của Thanh tra Chính phủ cũng phải hoàn tất, đăng tải kịp thời tài liệu, tư liệu về các vụ án tham nhũng trong và ngoài nước, kinh nghiệm của nước ngoài về phòng, chống tham nhũng phục vụ công tác nghiên cứu, giảng dạy, học tập của giáo viên, giảng viên và học sinh, sinh viên.

Thủ tướng yêu cầu Bộ GD&ĐT hướng dẫn lồng ghép, tích hợp nội dung phòng, chống tham nhũng vào chương trình giảng dạy trong kế hoạch đổi mới chương trình, tài liệu sách giáo khoa phù hợp với từng cấp học. Trên cơ sở tài liệu giảng dạy đã được phê duyệt và hướng dẫn của các bộ, ngành liên quan, các cơ sở giáo dục, đào tạo tổ chức xây dựng kế hoạch giảng dạy, biên soạn giáo án… và tổ chức hoạt động ngoại khóa phù hợp với đặc điểm của từng nơi.

Kinh phí để thực hiện nội dung này do Bộ Tài chính đảm bảo. Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ phối hợp với Bộ Tài chính, cơ quan có liên quan để thẩm định kinh phí thực hiện nhiệm vụ “đưa nội dung phòng chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục đào tạo từ năm học 2013-2014” trong dự án ngân sách hàng năm.

Thanh tra Chính phủ chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện chỉ thị này.