Hình thành và phát triển

Tên đơn vị: Viện đào tạo và nghiên cứu phát triển bền vững – Chi nhánh Công ty cổ phần Phát triển Đô thị Bền vững

Tên tiếng Anh: Institute of Studies and education for sustainable development – Sustainable urban development joint stock company branch.

Tháng 12/1995, Trường đại học Giao thông Vận tải đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép thành lập Trung tâm Tư vấn Phát triển Giao thông Vận tải (TRANCONCEN) với chức năng thực hiện các dự án nghiên cứu khoa học, tư vấn chuyển giao công nghệ và đào tạo với sự tham gia của các giáo sư và giảng viên của Trường đại học Giao thông Vận tải. TRANCONCEN là đơn vị trực thuộc Viện Quy hoạch và Quản lý Giao thông Vận tải (ITPM) – Trường đại học Giao thông Vận tải.

Từ cuối năm 2007, Trường đại học Giao thông Vận tải quyết định chuyển đổi TRANCONCEN là trung tâm về khoa học và công nghệ trong lĩnh vực giao thông vận tải, và sẽ tập trung chủ yếu vào hoạt động các dự án nghiên cứu hơn là tư vấn và phát triển các hoạt động. Vì vậy, từ năm 2009, tất cả các thành viên chủ chốt của Viện Quy hoạch và Quản lý Giao thông Vận tải đã thành lập Công ty cổ phần Phát triển Đô thị Bền vững (SUD), như là nền tảng mới cho các giáo sư, giảng viên và các kỹ sư của ITPM tiến hành các hoạt động tư vấn phát triển giao thông, hát triển đô thị bền vững. Và năm 2011, Viện đào tạo Phát triển Đô thị Bền vững (ISUD) – Chi nhánh của SUD – đã được thành lập trên cơ sở bộ phận đào tạo ngắn hạn về xây dựng và quản lý của TRANCONCEN. Tháng 12 năm 2015, Viện đổi tên thành Viện đào tạo và nghiên cứu phát triển bền vững (ISES). Sứ mệnh của ISES là kế thừa và tiếp tục phát triển bộ phận đào tạo ngắn hạn về xây dựng và quản lý của TRANCONCEN, đồng thời phát triển các hoạt động nghiên cứu và đào tạo ngắn hạn khác trong lĩnh vực phát triển bền vững. Vì vậy, ISES được kế thừa những thành tựu và kinh nghiệm từ bề dầy gần 20 năm hoạt động nghiên cứu và đào tạo của TRANCONCEN, cũng như của ITPM.

Mối quan hệ giữa ISES và ITPM, TRANCONCEN

Mối quan hệ giữa ISES và ITPM, TRANCONCEN