CƠ CẤU TỔ CHỨC
CƠ CẤU TỔ CHỨC

Sơ đồ cơ cấu tổ chức của ISES

Nhân lực của ISES bao gồm đội ngũ giản viên cơ hữu, giảng viên thỉnh giảng, cán bộ nghiên cứu và đội ngũ cán bộ nhân viên hỗ trợ các hoạt động đào tạo và nghiên cứu của Viện. Ngoài đội ngũ cán bộ nhân viên hỗ trợ. Viện hiện có trên 50 giảng viên cơ hữu và thỉnh giảng là các giáo sư, tiến sỹ, giảng viên uy tín, kinh nghiệm đến từ các trường đại học, viện nghiên cứu trong và ngoài nước hay các chuyên gia có kinh nghiệm hoạt động thực tiễn đến từ các doanh nghiệp trong và ngoài nước.