Quản trị chiến lược doanh nghiệp

Học phí:4.500.000 vnđ/HV
Thời lượng:3 ngày (3h/buổi)
Khai giảng:Hàng tháng

Sau khi hoàn thành khóa học, học viên có thể:

  • Nhận biết các khái niệm cơ bản về chiến lược, tầm quan trọng của doanh nghiệp với chiến lược;
  • Nắm được các kiến thức và kỹ năng trong việc hoạch định, xây dựng và triển khai hoạch định chiến lược;
  • Có khả năng kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện chiến lược của doanh nghiệp;
  • Quán triệt nội dung cơ bản của nghị quyết số 55-NQ/TW về định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; áp dụng trong xây dựng chiến lược phát triển của PVN.

NỘI DUNG ĐÀO TẠO

Lý thuyết

1.Xây dựng, thực hiện và giám sát thực hiện chiến lược doanh nghiệp.

Nhận biết và khái niệm cơ bản về Chiến lược doanh nghiệp

Khái niệm chiến lược doanh nghiệp; phân biệt chiến lược, quy hoạch, kế hoạch;

Vai trò của chiến lược đối với sự phát triển của doanh nghiệp;

Thành phần, nội dung chủ yếu của chiến lược doanh nghiệp; mối quan hệ với chiến lược kinh doanh, chiến lược chức năng;

  • Vai trò và trách nhiệm của các bên liên quan trong xây dựng và triển khai chiến lược

Xây dựng chiến lược doanh nghiệp: phương pháp, quy trình, công cụ xây dựng chiến doanh nghiệp.

Triển khai thực hiện chiến lược

+ Truyền thông chiến lược;

+ Lập ngân sách;

+ Xây dựng và tổ chức thực hiện các kế hoạch triển khai.

Kiểm tra, giám sát và đánh giá.

2. Nghị quyết số 55-NQ/TW về định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 của PVN: những nội dung mới và cần tập trung trong xây dựng chiến lược phát triển doanh nghiệp Dầu khí.

3. Xây dựng và triển khai chiến lược của doanh nghiệp và xu hướng phát triển của các doanh nghiệp trên thế giới;

Thực hành: Các học viên sẽ được chia thành các nhóm làm bài tập về hoạch định, xây dựng chiến lược và thuyết trình.

PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO

Khóa học được thực hiện bằng tiếng Việt và sử dụng các phương pháp giảng dạy tương tác, lấy người học là trung tâm, phát huy tính chủ động của học viên thông qua các hoạt động hỏi đáp, nêu vấn đề thực tế trong công tác xây dựng, thực hiện. giám sát chiến lược của doanh nghiệp và thảo luận, xử lý tình huống. Giảng viên sẽ cung cấp kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm và đóng vai trò là người tư vấn, trợ giúp học viên trong các hoạt động.

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA KHÓA HỌC

Các cán bộ quản lý, cán bộ làm công tác tham mưu xây dựng , kiểm tra, giám sát thực hiện chiến lược phát triển của doanh nghiệp.

Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

VIỆN ĐÀO TẠO VÀ NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
Địa chỉ: P104 – Nhà N1, Trường đại học Giao thông Vận tải – Đống Đa – Hà Nội
Điện thoại: (+84) 024 3760 6733 | Fax: (+84) 024 3211 5928
Hotline: 0988 009 318 (Ms. Hà)
Email: ises.vn@gmail.com | Website: https://ises.edu.vn