Kết hợp học tập và tham quan thực tập

CÁC KHÓA HỌC ĐÃ TỔ CHỨC:

1. Khóa học: “Quản trị nhân sự và kinh nghiệm quốc tế”:

Mô tả: Khóa học 07 ngày tổ chức tại Singapore, giảng viên nước ngoài, kết hợp giảng lý thuyết và tham quan, học hỏi kinh nghiệm thực tế một số doanh nghiệp tại Singapore

2. Khóa học ngắn hạn: “Quản lý chất lượng đào tạo nhân lực: Quy trình và chiến lược cho thành công”

Mô tả: Khóa học 10 ngày tổ chức tại Sheffield, Vương quốc Anh,giảng viên nước ngoài, kết hợp giảng lý thuyết và tham quan học hỏi kinh nghiệm thực tế một số doanh nghiệp tại Vương quốc Anh.

3. Khóa học: “Xây dựng chế độ đãi ngộ và chính sách lương, thưởng” và “Quản trị nhân sự”:

Mô tả: Khóa học 14 ngày tổ chức tại Seoul, Hàn Quốc, giảng viên nước ngoài, kết hợp giảng lý thuyết và tham quan học hỏi kinh nghiệm thực tế một số doanh nghiệp tại Hàn Quốc.

4. Khóa học ngắn hạn: Nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp:

Mô tả: Khóa học 07 ngày tổ chức tại Thái Lan, giảng viên nước ngoài, kết hợp giảng lý thuyết và tham quan, học hỏi kinh nghiệm thực tế một số doanh nghiệp tại Thái Lan.

5. Khóa học ngắn hạn: “Đào tạo tại chỗ và đánh giá năng lực nhân viên”:

Mô tả: Khóa học 14 ngày phối hợp trường đại học Hàn Quốc (Korea University) tổ chức tại Seoul, Hàn Quốc, giảng viên nước ngoài, kết hợp giảng lý thuyết và tham quan, học hỏi kinh nghiệm thực tế các doanh nghiệp tại Hàn Quốc