Hội đồng cố vấn

Hội đồng cố vấn của ISES là những giáo sư, chuyên gia uy tín trong các lĩnh vực Kinh doanh và quản lý, Quản lý xây dựng, Quản lý và phát triển năng lượng, Quản lý và kỹ thuật môi trường