Tầm nhìn – sứ mệnh

1. Tầm nhìn

ISES xác định kiến thức và kỹ năng là công cụ thiết yếu để chinh phục đỉnh cao tri thức, tạo nên giá trị hội nhập đích thực, nâng tầm người Việt, đem lại của cải tinh thần và vật chất góp phần khẳng định vai trò quan trọng của nền kinh tế tri thức đối với sự nghiệp phát triển đất nước trong thời đại mới.

2. Sứ mệnh

Xây dựng một môi trường giáo dục đào tạo chuyên nghiệp, cởi mở, thân thiện để giúp các học viên dễ dàng hệ thống và cập nhật kiến thức, rèn luyện và hoàn thiện các kỹ năng, tố chất của một người thành công, nhằm mục đích xây dựng thương hiệu “đào tạo phát triển bền vững cho Việt Nam”, qua đó góp phần vào sự phồn thịnh của toàn xã hội.

Giá trị cốt lõi

  • Khẳng định giá trị tri thức
  • Xây dựng uy tín bằng chất lượng và hiệu quả đào tạo
  • Tạo dựng thành công cùng đối tác
  • Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao
  • Vì sự phát triển của cộng đồng
  • Phát triển và bảo vệ thương hiệu đào tạo

Những gì chúng ta biết ngày hôm nay sẽ lỗi thời vào ngày hôm sau. Nếu chúng ta ngừng học thì chúng ta sẽ ngừng phát triển
Dorothy Hodgki

“Đầu tư càng nhiều vào bản thân mình càng tốt, bạn là tài sản lớn nhất của chính mình cho đến thời điểm này”
Warren Buffett