Thực tập K50: Thuyết trình về Hiện trạng và Quản lý VTHKCC bằng xe buýt tại Hà Nội

Chiều ngày 23/5/2012, ông Nguyễn Hoàng Hải – Giám đốc Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông đô thị (TRAMOC) đã có buổi thuyết trình cho Giảng viên & Sinh viên K50 – Viện Quy hoạch & quản lý Giao thông Vận tải.

Giới thiệu Chương trình Đào tạo Thạc sỹ Quốc tế Giao thông Vận tải Việt – Đức Học tại Việt Nam – Bằng cấp Quốc tế!

CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO
Giới thiệu Chương trình Đào tạo Thạc sỹ Quốc tế Giao thông Vận tải Việt – Đức

 • Căn cứ Quyết định 1552/QĐ-ĐHGTVT ngày 09/09/2010 của Hiệu trưởng Trường Đại học Giao thông Vận tải về việc thành lập Trung tâm Hợp tác Quốc tế về Đào tạo và Nghiên cứu
 • Căn cứ Quyết định 156/QĐ-ĐHGTVT ngày 19/01/2011 của Hiệu trưởng Trường Đại học Giao thông Vận tải về việc ban hành quy định về Chức năng nhiệm vụ của một số đơn vị Trường Đại học GTVT
 • Căn cứ vào Biên bản ghi nhớ giữa trường Đại học Giao thông Vận tải, Đại học Kỹ thuật Darmstadt và Đại học Việt Đức năm 2009, 2011 về chương trình Đào tạo Thạc sỹ Quốc tế Giao thông Vận tải
 • Theo kế hoạch đào tạo của chương trình 

Trung tâm Hợp tác Quốc tế về Đào tạo và Nghiên cứu tổ chức Hội thảo Giới thiệu Chương trình Đào tạo Thạc sỹ Quốc tế Giao thông Vận tải với các nội dung chính sau:

Hội thảo 1: ngày 25/05/2012, tại P305, nhà A8, Đại học Giao thông Vận tải, Hà nội

 • 9h – 9h30: Welcome Delegations / Đón tiếp đại biểu
 • 9h30 – 9h45: Introduction of VGU / Giới thiệu trường Đại học Việt Đức
 • 9h45 – 10h: Introduction of the University of Traffic and Communication, the Darmstadt University of Technology and cooperation in training and research / Giới thiệu Đại học Giao thông Vận tải, Đại học Kỹ thuật Darmstadt và Quan hệ hợp tác trong đào tạo và nghiên cứu
 • 10h – 10h15: Introduction of the Master program, MsC Traffic and Transport / Giới thiệu chương trình Đào tạo Thạc sỹ Quốc tế Giao thông Vận tải
 • 10h15 – 10h30: Break / Nghỉ giải lao
 • 10h30: Q & A / Hỏi đáp và Thảo luận

Hội thảo 2: ngày 26/5/2012, Đại học Giao thông Vận tải, Cơ sở II, Tp. Hồ Chí Minh

 • 9h – 9h30: Welcome Delegations / Đón tiếp đại biểu
 • 9h30 – 9h45: Introduction of VGU / Giới thiệu trường Đại học Việt Đức
 • 9h45 – 10h: Introduction of the University of Traffic and Communication, the Darmstadt University of Technology and cooperation in training and research / Giới thiệu Đại học Giao thông Vận tải, Đại học Kỹ thuật Darmstadt và Quan hệ hợp tác trong đào tạo và nghiên cứu
 • 10h – 10h15: Introduction of the Master program, MsC Traffic and Transport / Giới thiệu chương trình Đào tạo Thạc sỹ Quốc tế Giao thông Vận tải
 • 10h15 – 11h00: Introduction of the Master program, MsC Computational Engineering / Giới thiệu chương trình Đào tạo Thạc sỹ Tính toán kĩ thuật và mô phỏng trên máy tính
 • 11h00 – 11h15: Break / Nghỉ giải lao
 • 11h15: Q & A / Hỏi đáp và Thảo luận