Thư viện ảnh
Thăm dò ý kiến

Bạn biết đến ISES từ nguồn nào ?

Báo đài, tivi

Website, internet

Thư mời tham gia học

Bạn bè giới thiệu

Thống kê ISUD
  • Đang truy cập: 3
  • Tổng lượt truy cập: 830431
Liên kết website

Tư vấn xin cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng

Thứ sáu - 30/12/2016 10:46
Tư vấn xin cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng

Tư vấn xin cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng

Quy định mới nhất để làm chứng chỉ hành nghề thiết kế xây đựng được quy định tại NĐ 59/2015/NĐ-CP và TT 17/2016/TT-BXD cụ thể như sau:
1. Các lĩnh vực cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng bao gồm : (Quy định tại khoản 1, điều 48, NĐ 59/2015/NĐ-CP)
a)      Thiết kế kiến trức công trình;
b)      Thiết kế nội- ngoại thất công trình; thiết kế cảnh quan;
c)      Thiết kế kết cấu công trình;
d)      Thiết kế điện- cơ điện công trình;
e)      Thiết kế cấp – thoát nước;
f)       Thiết kế thông gió – câp thoát nhiệt
g)      Thiết kế mạng thông tin- liên lạc công trình xây dựng;
h, 
     Thiết kế phong cháy – chữa cháy;

2. Quy định về trình độ chuyên môn và thời gian kinh nghiệm để làm chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng. (Quy định tại khoản 3, điều 16, TT 17/2016/TT-BXD)

a) Thiết kế kiến trúc công trình.
Cá nhân có trình độ chuyên môn được đào tạo thuộc chuyên nghành về kiến trúc, khi có đủ thời gian và kinh nghiệm thực tế tham gia hoặc chủ trì thiết kê; chủ trì thẩm định; thẩm tra thiết kế kiến trúc công trình theo quy định tại khoản 2 Điều 48 nghị định 59/CP thì được xét cấp  chứng chỉ hành nghề thiết kế kiến trúc công trình.
b) Thiết kế kết cấu công trình;
Cá nhân có trình độ chuyên môn được đào tạo chuyên nghành xây dựng công trình, có đủ thời gian và kinh nghiệm thực tế tham gia; chủ nhiệm; chủ trì hoặc thẩm tra thiết kế của đồ án thiết kế xây dựng công trình loại nào theo quy đinh tại khoản 2, điều 48 Nghị đinh 59/CP thì được xét cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế kết cấu công trình loại đó.
c) Đối với cá nhân có trình độ chuyên môn được đào tạo thuộc chuyên ngành khác có liên quan đến thiết kế các hệ thống kỹ thuật công trình như điện – cơ điện công trình, cấp – thoát nước, thông gió- cấp thoát nhiệt, mạng thông tin- liên lac, phòng chống cháy-nổ công trình xây dựng; nội dung được phép hành nghề phải phù hợp với chuyên nghành đào tạo, căn cứ theo thời gian và kinh nghiệm thực tế mà cá nhân đó đã tham gia thực hiện thiết kế.
 
 3. Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng: (khoản 2, điều 48, điều 44, điều 45, của NĐ 59/2015/NĐ-CP)

a) Hạng 1:
_ Có trình độ đại học thuộc chuyên nghành phù hợp, có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề từ 7 (bảy) năm trờ lên;
_ Đã làm chủ nhiệm hoặc chủ trì thiết kế, thẩm định, thẩm tra thiết kế phần việc liên quan đến nội dung đề nghi cấp chứng chỉ hành nghề của ít nhất 2 (hai) công trình cấp 2 và đã tham gia thiết kế, thẩm định, thẩm tra thiết kế ít nhất 1(một) công trình cấp 1 trở lên cùng loại với công trình ghi trong chứng chỉ hành nghê.
b) Hạng 2:
_ Có trình độ đại học thuộc chuyên nghành phù hợp, có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề ít nhất từ 5 (năm) năm trở lên;
_ Đã làm chủ trì thiết kế, thẩm định, thẩm tra thiết kế phần việc liên quan đến nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề của ít nhất 5 (năm) công trình cấp 3 và đã tham gia thiết kế, thẩm định, thẩm tra thiết kế ít nhất 1(một) công trình cấp  2 trở lên cùng loại với công trình ghi trong chứng chỉ hành nghề.
c) Hạng 3:
_ Có trình độ chuyên môn phù hợp, có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề từ 3 (ba) năm trở lên đối với cá nhân có trình độ đại học; từ 5(năm) năm trở lên đối với cá nhân có trình độ cao đẳng hoặc trung cấp chuyên nghiệp.
_ Đã tham gia thiết kế, thẩm đinh, thẩm tra thiết kế phần việc liên quan đến nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề của ít nhất 3(ba) công trình cấp 3 hoặc 5(năm) công trình cấp 4 cùng loại với công trình ghi trong chứng chỉ hành nghề.

4. Phạm vi hoạt động của chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng: (Khoản 3 , điều 48, NĐ 59/2015/NĐ-CP)

a)      Hạng 1: Được làm chủ nhiệm, chủ trì thiết kế, chủ trì thẩm tra thiết kế các cấp công trình cùng loại với công trình được ghi trong chứng chỉ hành nghề. Được làm chủ nhiệm lập tất cả các nhóm dự án cùng loại dự án được ghi trong chứng chỉ hành nghề;
b)      Hạng 2: Được làm chủ nhiệm, chủ trì thiết kế, chủ trì thẩm tra thiết kế công trình cấp 2 trở xuống cùng loại đối với công trình được ghi trong chứng chỉ hành nghề. Được làm chủ nhiệm lập dự án nhóm B, nhóm C cùng loại dự án được cấp  chứng chỉ hành nghề;
c)      Hạng 3: Được làm chủ nhiêm, chủ trì thiết kế, chủ trì thẩm tra thiết kế công trình cấp 3, cấp 4 cùng loại đối với công trình được ghi trong chứng chỉ hành nghề. Được làm chủ nhiệm lập dự án nhóm C cùng loại dự án được cấp chứng chỉ hành nghề.


5. Hồ sơ và thủ tục xin cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng:

Xem chi tiết: http://ises.edu.vn/news/Kien-thuc-chuyen-mon/Quy-dinh-moi-nam-2016-ve-cap-chung-chi-hanh-nghe-xay-dung-40/

 Mọi chi tiết xin liên hệ:

VIỆN ĐÀO TẠO VÀ NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Địa chỉ: P104 - Nhà N1, Trường đại học Giao thông Vận tải - Đống Đa - Hà Nội

Điện thoại: +84-4-32115928| Fax: +84-4-32115928

Hotline: 0988 009 318 (Ms. Hà) 

Email: ises.vn@gmail.com|  Website: http://ises.edu.vn